Məktəb həkiminin işi haqqında təlimat
18-02-2023, 14:34
1 422

Məktəb həkiminin işi haqqında təlimat

Məktəblərin tibbi-sanitar xidməti məktəb yaşlı uşaqların anatom-fizioləji xüsusiyyətləri sahəsində, məktəb qiqiyenası və fiziki tərbiyəyə həkim nəzarəti sahəsində kifayət qədər biliyi olan, məktəb həkim-pediatr və ya terapevtlər tərəfindən həyata keçiilir.

Məktəb həkimi uşaq ( uşaq şöbəsi olan ümumi xəstəxananın) və ya birləşməmiş uşaq poliklinikasının (ümumi poliklinikasın uşaq şöbəsinin) ştatındadır və onların ştamp və möhüründən istifadə edir. 

Məktəb həkimi bilavasitə uşaq poliklinikasının baş həkiminə tabedir (birləşmiş uşaq xəstəxanasının məsləhatxanasının müdirinə, ümumi xəstəxananın uşaq şöbəsinin müdirinə), onun da üzərinə məktəb həkimlərinin rəhbərliyi və onların işinə nəzarət qoyulur 

   Məktəb həkiminin məktəb qiqiyenası və epidemiologiya məsələləri üzrə metodiki rəhbərlik sanitar-epidemioloji stansiyaların işçilərinin üzərinə qoyulur, fiziki tərbiyəyə həkim nəzarəti məsələləri üzrə isə- həkim-idman dispanserlərin işçilərinin üzərinə qoyulur.

Məktəb həkiminin əsas vəzifəsi məktəbdə , böyüməkdə olan nəslin fiziki tərbiyənin möhkəmlənməsinə, uğurlu təliminə və tərbiyəsinə köməklik edən sanitar-qiqiyenik və müalicəvi-profilaktik tədbirlərin təşkilidir.

 Bu vəzifənin həyata keçirilməsi üçün məktəb həkimi, SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin , respublikanın səhiyyə və maarif nazirliyinin əmrlərini və metodiki göstərişlərini rəhbər tutaraq, öz iş planına aşağıdakı bölmələri daxil edir: 

1) məktəblilərin sağlamlıq vəziyyətinin təhili və öyrənilməsi və lazımı müalicəvi-sağlamlaşdırıcı tədbirlərin təşkili;

2) keçici xəstəliklərin qarşısını almaq üçün epidemiyaya qarşı tədbirlərin təşkili və keçirilməsi ;

3) məktəbdə fiziki tərbiyənin quruluşuna həkim nəzarətinin təmin edilməsi ;

4) tədris dərslərinin keçirilməsi zamanı sanitar-qiqiyenik şəraitin və günün müəyyən edilmiş rejimin yerinə yetirilməsinə sistematik nəzarətin həyata keçirilməsi;

5) şagirdlər, müəllimlər və valideyn arasında sistematik sanitar-maarif işinin aparılması ;

6) müəllimlərin, valideynlərin və ictimai təşkilatların nümayəndələrini , şagirdlərin sağlamlıqları müdafiələri üzrə fəal işə cəlb edilməsi.

Məktəb həkiminin iş planı uşaq poliklinikasının və məktəbin (məsləhətxananın, birləşmiş uşaq xəstəxanasının və s.) iş planının tərkib hissəsidir və onun yerinə yetirilməsinə məsuliyyət daşıyan uşaq polikliikasının baş həkimi və məktəb direktoru tərəfindən təsdiq edilir. 

Təsdiq edilmiş məktəb planına uyğun, məktəb həkimi: 1.Dərs  ilin  əvvəlində  bir  dəfə antropometrik ölçüləri aparmaqla,  görmə və eşitmə  qabiliyyətinin itiliyini    yoxlamaqla.  dərinləşmiş tibbi müayinə aparır; şagirdləri  göstəriçilər  üzrə laborator və rentqenoloji  müayinələrə göndərir; lazım olan halda  uşağın sağlamlığı haqqında çatışmayan məlumatları almaq üçün  valideynləri çağırır.

Dərin  tibbi müayinənin  alınmış  bütün  nəticələri  şagirdin  fərdi kartasında  qısa və   hərtərəfli  qeyd edir  (forma N 26). 

Dərin  müayinə  zamanı mütəxxəsis  məsləhətini  tələb edən  uşaqları  ayrırır  və onlarla  birlikdə bu uşaqlara   müvafiq müalicə və müayinə  təyin edir. 

Sinif  rəhbərləri  və  fiziki  tərbiyə  müəllimləri  ilə  birlikdə , məktəblilərin dərinləşmiş  tibbi  müayinənin  nəticələrini  istifadə  edərək, məktəb həkimi   SSRİ  Səhiyyə Nazirliyi   tərəfindən 28 oktyabr 1951-ci ildə təsdiq edilən” Fiziki tərbiyə və idmanla məşqul olanların  üzərində tibbi nəzarət haqqında  Əsasnaməyə”   müvafiq , fiziki tərbiyə ilə  məşqul olmaq  üçün  uşaqların qruplara  bölünməsini  aparır, təshih qimnastika  qruplarına seçim aparır və buna  ehtiyacı  olan  şagirdlərin  fərdi rejimini müəyyən edir. 

 Şagirdlərin dərinləşmiş  tibbi müayinənin  nəticələrini  təhlil edir; nəticələr  haqqında   pedaqoji şurada və  valideyn iclasına  məruzə edir  və məktəb direktoru ilə birlikdə  lazımı sağlamlaşdırıcı  tədbirlərin kompleks planını  tərtib edir. 

2. Vərəmdən, malyariyadan, revmatizmdən əziyyət çəkən, uzun müddət  və tez-tez xəstələnən uşaqların, rekonvalessenləri,  fiziki inkişafda geriliyi olan , sinir-ruhi sahəsinin xəstəlikləri  olan, aşağı əmək  qabiliyyəti olan ,  dayaq-hərəkət aparatın  defektləri,  görmə, eşitmə qabiliyyətin  defektləri  ilə,  nitq güsuru olan uşaqları xüsusi uçota götürür və onların sistematik nəzarətini təyin edir.

Bu  qrup  şagirdləri, sağlamlıq vəziyyətinə görə imtahandan azad etmə məqsədi ilə . yay istirahətinin  yerinin və vaxtının müəyyən edilməsi , istirahət rejiminin müəyyən edilməsi və s məqsədlərlə   mütləq  yazda təkrar  dərin müayinədən  keçməlidir 

3. Ali və orta tədris müəssisələrinə və  ya  uşaq  idman məktəblərinə  imtahan verən uşaqlara, SSRİ Səhiyyə nazirliyi tərəfindən 24 mart 1953-cü ildə təsdiq edilmiş   tibbi arayışı( forma 286)  doldurur. 

4. Məktəbdə iş saatlarında məktəbdə xəstələnən uşaqlara  ilk yardım göstərir..Müalicəvi və  xüsusi yardım uşağın yaşayış yeri üzrə uşaq xəstəxanası( poliklinikası) tərəfindən  təmin edilir. 

5.  Məktəb  partalarının  nişanlamasını  yoxlayır və müəllimlərin və məktəb  tibb  bacısının  köməyi  ilə  uşaqları parta arxaslna otuzdurur  və onların  düz  oturuşlarına nəzarət edir. 

6. Məktəbin    tibb  bacısı  ilə  birlikdə, xəstəxananın ( poliklinikanın) və  laboratoriyanın mütəxxəsislərin köməyindən istifadə edərək,  şagirdlər  arasında  müalicəvi-profilaktik  tədbirləri  keçirir  (malyariyaya  tutulanların residivə qarşı  müalicə, kütləvi  deqelmintizasiyanı, ağız boşluğunun sanasiyasını və s.) .  

7. Məktəblilər  arasında  keçici xəstəlkiklərin qarşısı alınması  üzrə profilaktik və epidemiyaya qarşı plan  tədbirlərin keçirilməsini  təşkl  edir:  vərəmin  erkən  aşkar  edilməsi; qoruyucu peyvəndlər; xəstələnlərin vaxtlı-vaxtında aparılan uçotu və onların təcrid edilməsi; karantinə  riayət  olunmasına nəzarət;  vaxtlı-vaxtında dezinfeksiyanın aparılması; aşkar olunmuş xəstəlik haqqında  müvafiq  təşkilatlara  məlumat  verilməsi; məktəblilərin dərsə gəlməməyin  səbəbinin öyrənilməsi; məktəblilər, müəllimlər və valideynlər  arasında keçici əxstəliklərin profilaktikası  üzrə  sanitar maariflənmə. 

8. Dərs ilinin  əvvəlində   qış və yaz tətillərindən sonra , xəstə  uşaqların və  dəri, göz və digər  keçici xəstəliklərə şübhə olan uşaqların  aşkar edilməsi və təcrid edilməsi məqsədi ilə,  məktəblilərin  profilaktik  tibbi müayinələrin  keçirilməsini təşkil edir. Tibb bacısını və müəlimləri cəlb edərək, məktəblilərin şəxsi qiqiyenasını yoxlamaq məqsədi ilə , hər ay profilaktik müayinələrin  keçirilməsini təşkil edir. Vərəm xəstələrini məktəbə işə qoymamaq məqsədi ilə , dərs ilin əvvəlində müəllimlərdə və məktəbin xidmət edən personalında vərəmin müayinəsi haqqında tibbi sənədlərin olmasını yoxlayır.  

9. Məktəblilərin fiziki tərbiyəsinə dəqiq həkim nəzarətini aparır: müntəzəm olaraq bədən tərbiyəsi dəsrlərinə gedir, müxtəlif yaş qrupu uşaqların anatom-fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğun-onların fiziki inkişaflarının və sağlamlıq vəziyyətlərinin göstəricilərinə uyğun, fiziki məşqələlərin keçirilməsinə nəzarət edir; məktəbdə idman seksiyaların məşqələlərində və idman yarışlarında iştirak edir ; hazırlıq və xüsusi qrupa aid edilən və həmçinin idman seksiyalarında məşqələ keçən uşaqları xüsusi nəzarətə götürür; fiziki tərbiyə məşqələlərində və məktəb nəzdində idman seksiyalarında sanitar-qiqiyenik şəraitə nəzarət edir.

 10. Fiziki tərbiyənin və idmanın uşaqların sağlamlıqlarının möhkəmlənməsi vasitəsi kimi təbliq edir .

11. Məktəb rəhbərliyi ilə birlikdə , mövcud olan sanitar normalarına, tələblərinə və güvvədə olan sanitar qaydalarına uyğun, müəssisənin sanitar-qiqiyenik rejimini müəyyən edir. 

 12. Şəxsən və həmçinin məktəb tibb bacısının vasitəsi ilə, məktəbin sanitar vəziyyətinə, məktəbin abadlığına və tərtibatına, məktəb inventarına, məktəbyanı sahəyə sistematik nəzarət edir. Otaqların işıqlandırımasına,havalandırılmasına, təmizliyinə, partaların düzgün yerləşdirilməsinə, iki növbəli dərs olan halda isə- həmhüdud yaşlı şagirdlərin eyni sinifdə yerləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirir.

13. Tibb bacısı ilə birlikdə yemək məhsullarının keyfiyyətinə və ceşidinə daima diqət və tələbkarlıq göstərərək, məktəb bufetinin işinə və sanitar-qiqiyenik vəziyyətinə nəzarət edir 

14.Tədris dərslərinin keçirilməsi zamanı sanitar-qiqiyenik şəraitinin riayət edilməsinə və məktəblilərin gün rejiminin yerinə yetirilməsinə sistematik nəzarət edir, dərs cədvəlinin hazırlanmasında iştirak edir, dəsrlərə, imtahanlara və dərsdənkənar dərslədə baş çəkir. 

15. Sağlamlığın müdafiəsi məsələlər üzrə materialların tədrisində və uşaqlarla və valideynlərlə sanitar-maarif işinin keçirilməsində müəllimlərə köməklik göstərir.

16. Pedaqoji şürada , məktəblilərin dərin tibbi müayinəsinin nəticələri haqqında məruzələri və məktəbdə uşaqların sağlamlıqlarının müdafiəsinin digər məsələlərini qoyaraq,şüranın iclaslarında iştirak edir. 

17. Məktəbin administrasiyası və müəllimləri ilə birlikdə valideynlərlə uşaqların müvafiq ev rejiminin və asudə vaxtlarının təşkili üzrə planını işləyir və məktəbin valideyn aktivi ilə iş planını tərtib edir. 

18. Şagirdlər arasında, kiçik xidmət edən peronal arasında sistematik sanitar- maarif işini aparır və həmçinin valideynlər arasında, valideyin və ictimai aktiv arasında uşaqların sağlamlıqlarının müdafiəsi məsələləri üzrə plan işini aparır.

 19. Qırmızı Xaç cəmiyyətinin sanitar aktivinin, sanitar məntəqələrinin işini və dərnəklərdə uşaqların hazırlığını təşkil edir və nəzarət edir və həmçinin böyük şagirdlərlə məşqələlər keçirir və qızları-8-9 sinif şagirdləri sanitar dəstəsində iş üçün hazırlayır. 

1. Məktəb həkimi pedaqoji şüranın təkribinə həlldeici səs hüququ ilə daxil olur və müəssisənin işi ilə bağlı məsələlərin həll edilməsində fəal iştirak edər. 

 2. Məktəb həkimi aşağıdakı hüquqlara malikdir:   

а)Məktəb rəhbərliyinə  baxılmasına  uşaqların sağlamlıqlarının  müdafiəsi  üzrə  və sanitar qaydaların yerinə yetirilməsi  üzrə  təkliflər   vermək ;əmək müqaviləsini, məktəb direktorunun əmr və sərəncamlarını  rəhbər tutur2. Funksiyalar

Həkim-pediatr fəaliyyətinin əsas istiqamətləri  aşağıdakılardır : 

2.1. Tələbələrin və şagirdlərin əmək mühafizəsi üzrə və  həyat fəaliyyəti   təhlükəsizliyin təşkili və ona nəzarət ;  

2.2. yeməyin təşkili və ona nəzarət.  

 3. Vəzifə   öhdəlikləri  

Həkim-pediatr  aşağıdakı vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirir: cədvəl üzrə işləyir;  

6.2 TM  direktorundan və  onun  müavinlərindən  normativ-hüquqi  və təşkilati-metodiki  xarakterli  məlumatları alır, müvafiq sənədlərlə  qəbzlə tanış olur ; 

6.3.Tələbələrin valideynləri, müəllimləri  ilə  sıx əlaqədə işləyir, onun səlahiyyətinə daxil olan məsələlər üzrə  ÜM  administrasiyası və pedaqoji işçiləri  ilə  məlumat mübadiləsini aparır. Orta məktəbdə tibb bacısının vəzifə təlimatı 

Təhsil müəssisənin tibb bacısı etməlidir: 

- məktəblilərin tibbi müayinəsinin keçirİlməsində və tibbi müayinəsinin nəticəsində təyin edilmiş bütün tədbirlərin( məktəblilərin tibbi kartlarını hazırlamaq və kartların ümumi hissəsini doldurmaq; şagirdlərin anamnezini, şikayətlərini, keçirilmiş xəstəliklər haqqında, peyvəndlər haqqında məlumatları yazmaq ; antropometrik ölçüləri. bionümumələri aparmaq; görmə və eşitmə qabiliyyətlərinin itiliyini müəyyən etmək və onların nəticələrini şagirdin tibb kartına yazmaq – forma 26; məktəb həkiminin sərəncamı ilə əlavə laborator müayinələrin keçirilməsi üçün müalicə-profilaktik müəssisələrə- mütəxəssis-həkimlərlə məsləhət üçün, müalicə idmanın keçirilməsi üçün təyinat vermək və həmçinin onlrdan rəy almaq ) həyata keçirilməsində həkimə köməklik göstərmək ;

- tibbi uçot-hesabat sənədləşməni aparmaq. Müəllimlərin nəzərinə, mütəxəssis-həkimlərin məsləhətləri ilə , tibbi müayinələrin nəticələrini çatdırmaq   

- səmərəli gün və qidalanma rejimin təşkilinə , şagirdlərin təlim və tərbiyənin qiqiyenik şəraitinə nəzarət etmək (məktəb otaqlarının gündəlik baxışını keçirmək ;siniflərin, dərs kabinetlərin, idman keçirilən yerlərin,emalatxanaların sanitar vəziyyətinə; süni işıqlandırmanın vəziyyətinə, temperatur rejiminə , hava dəyişmənin təşkilinə, tənəffüslərin və növbələr arasındakı fasilələrin müddətinə, sinifərdə partaların( masaların) və emelatxanada dəzgahların və s. yerləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirərək) 

- sanitar-epidemiyaya qarşı rejiminə riayət olunmasına , yemək hazırlanması texnoloqiyasına , qabların yuyulmasına və həmçinin ərzaqların və hazır yeməklərin yararlılıq müddətinə sanitar tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək qida blokun işçilərinin, irinli xəstəliklərinin. yanıq və mikrozədələrin olub-olmamasına gündəlik baxışını keçirmək , baxış nəticələrini xüsusi jurnalda qeyd etmək; qida blokunun işçilərinin mütləq tibbi müayinədən keçmələrinə nəzarət etmək 

- şagirdlərin şəxsi qiqyena qaydalarının yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə( kostüm, ayaqqabınnın uyğunluğunu və s. ) vaxtaşırı idman dərslərinə baş çəkmək ; bədən tərbiyəsi ilə məşqul olmaq üçün şagirdləri, tibbi qruplara bölüşdürülməsi haqqında və fiziki yükün şagirdin sağlamlıq vəziyyətinə uyğun olması haqqında həkimin sərəncamının yerinə yetirilməsini yoxlamaq , bədən tərbiyəsi dərsi zamanı şagirdlərin ilk yorğunluq əlamətlərini aşkar etmək, bunun haqqında müəllimi və həkimi xəbərdar etmək; dərsin sıxlığını müəyyən etmək.  zədələnmələrin ( o cümlədən idman) profilaktikası, bütün zədə halların uçotu və təhliliüzrə iş aparmaq ( həkimlə birgə) . 

- pedaqoji işilərinə partaların nişanlanması və uşaqları partaların arxasında onların boyuna, görmə və eşitmə qabiliyyətlərinə uyğun otuzdurma məsələləri üzrə məsləhət vermək və gələcəkdə onların düz otuzdurulmasına nəzarət etmək.

- təkrar müayinə və müalicəyə ehtiyacı olan şagirdləri məktəb həkiminin yanına dəvət etməyə, məktəblilərin müalicə müəssisələrin mütəxəssis-həkimlərin yanına getmələrinə nəzarət etmək.  

- Tətlidən və dərsdə uzun müddət olmadıqları digər hallardan sonra , şagirdlərin profilaktik müayinələrini təşkil etmək və keçirmək. 

-həkim müayinəsindən sonra və onun nəzarəti altında , əvvəlcədən valideynləri xəbərdar edərək, şagirdlərin profilaktik peyvəndlərini vurmaq. onların uçotunu aparmaq və həmçinin xəstələnən şagirdlərin uçotunu və təcrid edilməsini keçirmək; keçici xəstələrlə təmasda olan uşaqların müayinəsini, termometriyasını aparmaq, hər bir keçici xəstləlik halı barəsində məktəbin həkiminə və direktoruna, uşaq poliklinikasına və sanepidemstansiyaya məlumat vermək.

- şagirdlərin politexnik , öz –özünə xidmət təlimin keşçirilməsinə nəzarət etmək və həmçinin uzadılmış gün qruplarında dərsdənkənar əlavə məşqələlərin keçirtilməsinə nəzarət etmək 

- həkimlə birgə ambulator qəbul keçirmək, şagirdlərin qelmintlərin olub-olmamasına müayinələrini təşkil etmək və həkimin rəhbərliyi altında deqelmintzasiyanı aparmaq. 

- təhsil müəssisəsənin personalının mütləq tibbi profilaktik müayinələrin vaxtında və tam keçməsinə nəzarəti həyata keçirmək. 

 - Şagirdlərlə sanitar dərnəklərində məşqələlər keçirmək, sinif və ümumməktəb sanitar məntəqələrin hazırlanmasını həyata keçirmək, sanitar məntəqələrin yarışında iştirak etmək. 

- tibbi inventarın və dərmanların və peyvənd materialının uçotunu və saxlanılmasını aparmaq, onların vaxtında zənginləşməsinə nəzarət emək, həkim kabinetin avadanlığının, tibbi inventarın və dərmanların salamat olmasına görə məsuliyyət daşımaq.  

Tibb bacısı aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

- tədris müəssisənin həkiminə və rəhbərinə aşkar edilmiş çatışmamazlıqlar haqqlnda məlumat vermək ;

- sağlamlaşdırıcı düşərgələrə gedən şagirdlərə keçirilmiş keciçi xəstəliklər haqqında və aparılmış peyvəndlər haqqında arayışlar vermək .

MƏKTƏBDƏ SAĞLAMLIQ 

Məktəb bizim böyük Vətənimizin, böyüməkdə olan sağlam nəsin tərbiyə mərkəzidir. Məktəbin bütün sanitar- qiqiyenik işi məktəbin ümumi iş planına daxil olmalıdır. Məktəbdə uşaqların və yeniyetmələrin sağlamlığın müdafiəsi və möhkəmlənməsi üzrə iş məktəbin həkimi, direktoru və bütün pedaqoji personal tərəfindən aparılmalıdır. 

Hər bir müəllim  məktəbdə  bütün praktiki sanitar-qiqiyenik tədbirlərin  və  ailədə uşaqların və yeniyetmələrin   qiqiyenik   tərbiyələri üzrə  və  pedaqoji prosesin məktəb qiqiyenasının  tələblərinə uyğun  təşkil olunmasının daimi. Hər bir müəllim    dərs keçirdiyi sinif otağının,dərs   vəsaitlərinin və  sinifn bütün avadanlığın  sanitar  vəziyyətinə nəzarət etməlidir; onun pedaqoji  işi keçdiyi bütün şəraitə nəzarət etməlidir. Lakin müəllim ancaq   sinifin sanitar vəziyyətinə nəzarət etməməlidir, o   sinif otaqların təmizliyinə, tənəffüs vaxtı onların havasının dəyişməsinə , şəxsi qiqiyenanın bütün tələblərinin yerinə yetirilməsinə  qarşı fəal  mübarizə aparmalıdır. 


Hər bir müəllimin vacib funksiyalarından biri hər gün şagirdlərin n təmiz və səliqəli olmaqlarına və şəxsi və ictimai qiqiyena tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətdir. Bunlara nəzarət edərək, müəllim uşaq və yeniyetmələrə onların bu sahədə olan çatışmamazlıqlarını göstərməlidir və onların aradan qaldırılması üzrə məsləhət verməlidir. 

Məktəbin tibbi-sanitar xidməti məktəb həkiminin üzərinə qoyulur. Məktəb həkimi mıktəbin orqanik işçisi olmalıdır əv onun həyatında fəal iştirak etməlidir. Məktəb həkiminin vəzifə dairəsinə daxildir: 

1) şagirdlərin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi və onların düzgün fiziki inkişafının təmin edilməsi;

2) şagirdlər arasında həm ümumi, həm keçici xəstəliklərin erkən aşkar edilməsi və qarşısı alınması ;

3)məktəbdə sanitar-qiqiyenik şəraitin yaradılması üzrə və şagirdlərin mədəni-qiqiyenik bacarıqlarının tərbiyəsi üzrə həkim nəzarəti və rəhbərliyi;

4) şagirdlərin, valideynlərin və ictimai təşkilatların nümayəndələrinin şagirdlərin sağlamlıqlarının möhkəmləndirilməsi və müdafiəsi üzrə fəal işə cəlb olunması və müəllimlərin və valideynlərin məktəb qiqiyena sahəsində bilik səviyyətlərinin artırılması 

Məktəb həkimi sistematik bütün şagirdlərin dərin tibbi müayinəsini aparmalıdır ( ildə iki dəfədən az olmayaraq, xüsusi ilə də dərs ilin əvvəlində). Gələcəkdə o məktəb direktorunun və ya rayon xalq təhsilin şöbəsinin və yerli poliklinikanın ( tibbi sahənin) və ya rayon səhiyyə şöbəsinin köməyi ilə , şagirdlərin sağlamlıqlarının möhkəmlənməsi üzrə lazımı müalicə-profilaktik tədbirləri keçirir. 

Uşaqların və yeniyetmələrin sağlamlıq vəziyyətlərinə nəzarət edərək, məktəb həkimi tibbi müayinə zamanı aşkar edilmiş zəiflənmiş uşaqları xüsusi uçota götürür, onların müayinə və müalicə sistemini müvafiq mütəxəssislərlə müəyyən edərək. Bununla belə məktəb həkimi müəllimlərə bu cür uşaq və yeniyetmələrlə necə rəftar etmək lazım olduğu haqqında , hansı qiqiyenik və pedaqoji təsir metodları onların barəsində yerinə yetirmək lazım olduğu haqqında tapşırıqlar verir. Məktəb həkimi eyni tapşırıqları valideynlərə verir. 

 Deyilənlərdən başğa, məktəb həkimi tibb bacısının və müəllimlərin köməyi ilə , müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə şübhəli uşaq və yeniyetmələri aşkar etmək məqsədi ilə , şagirdlərin sistematik profilaktik müayinəsini keçirir və onları müalicə üçün müvafiq müalicə müəssisələrinə göndərir. Məktəb həkimi həmçinin şagirdlər arasında yoluxucu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün, profilaktik və edipemiyaya qarşı tədbirlərin keçirilməsini; qoruyucu peyvəndlər , xəstələrin və onlarla təmasda olanların dəqiq və vaxtında keçirilmiş uçotunu ; təmasda olan uşaq və yeniyetmələrin üzərində nəzarəti , dezinfeksiyanı,xəbərdarlığı, şagirdlərin dərsə gəlməmək səbəbinin aydınlaşdırmağını və s. təşkil edir.Uşaq poliklinikasının köməyi ilə, məktəb həkimi tibb bacısı ilə birgə şagirdlər arasında müalicə-profilaktik tədbirləri təşkil edir və keçirir( malyariya xəstələrinin residivə qarşı müalicəsi, kütləvi deqelminizasiyanı, ağız boşluğun sanasiyası və s. ) Bununla bərabər, məktəb həkimi şagirdlərə xüsusi poliklinik şəraiti tələb etməyən müalicə köməkliyini göstərir, sonra isə təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərir. 

 Məktəb həkimi şagirdlərin fiziki tərbiyəsinə nəzarəti həyata keçirir. Bununla əlaqədar o bədən tərbiyəsi və idman dərslərində və yarışlarında iştirak etməlidir və həmçinin uşaqların və yeniyetmələrin ailədə bərkimənin təbliğatını aparmalıdır. Məktəb həkimi idman müəllimi ilə birgə uşaqların və yeniyetmələrin sağlamlıq və fiziki inkişafları vəziyyətlərinin haqqında məlumatları rəhbər tutaraq, onların bədən tərbiyəsi qruplarına bölünməsini aparır ( əsas, güclü və zəif).  

Şagirdlərin dərslərə reaksiyasını nəzərə almaqla, zəifləmiş və təshih qimnastikaya ehtiyacı olan uşaqlar qrupuna xüsusi tibbi nəzarət edilir.

Məktəb həkimi müəllimlərə təlim və tərbiyə işinin qiqiyenası məsələləri üzrə məsləhətlər verir və onlarla birlikdə ayrı-ayrı uşaqlar üçün xüsusi gün rejimini müəyyən edir. 

Məktəb həkiminin pedaqoji prosesin qiqyenasında xüsusi rolu var. O, təlim-tərbiyə  işinə həkim nəzarətini həyata keçirir. Məktəb həkimi dərslərə, keçmə imtahanlarına və sınaqlara  gedir  və həmçinin məktəbdənkənar məşqələlərə daxil olur ki, onların keçirilməsinin qiqiyenik şəraitlərinə nəzarət etsin.  Məktəb direktoru ilə birlikdə, məktəb həkimi məktəbin rejimini işləyir və  dərs hissəsinin müdiri dərslərin cədvəlini işləyən zaman  iştirak edir. 
 bütövlükdə tərbiyəsinin ayrılmaz orqanik hissəsi kimi, fiziki vəziyyətinə görə, cavab verir. Məktəb direktoruş agirdlərin fiziki inkişafın səviyyəsini və sağlamlıq vəziyyətini izləməlidir. O, məktəb həkiminin və müəllimlərinin, onların üzərinə bu barədə qoyuludları bütün sanitar-qiqiyenik öhdəliklərin vaxtında və düzgün yerinə yetirilməsini və həmçinin məktəbdə bütün sanitar-qiqiyenik tədbirlərin keçirilməsini təmin etməlidir. Məktəb direktoru, iş həkiminin təqvim planına əsasən xüsusi saatlarda , şagirdlərin məktəb həkiminə göndərilməsini təmin edir. Məktəb direktorları ( müdirləri), məktəbə qəbul olanla söhbət yolu ilə , onun haqqında lazımı məlumatları əldə etməlidirlər ( inkişaf səviyyəsi, sağlamlıq vəziyyəti və s.) 

Məktəblərdə və digər uşaq müssisələrində sanitar-qiqiyenik tədbirlərin keçirilməsinə nəzarət səhiyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilir

Həkimləri məktəbə getməyə necə məcbur etmək olar? uşaq yaşının fiziologiyası üzrə biliklərin olmamasına gətirir. Bununla belə, əgər həkim məktəbdə bir neçə il terapevt işləyibsə, o yenə də sertifikat almayacaq, çünki onun pediatriya üzrə ilkin ixtisaslaşması yoxduir. Pediatriya kafedralarında yenidən hazırlığı olmadan, “ pediatriya” ixtisası üzrə internaturanı keçməyən həkimlər, əgər onlar təhsil müəssisəsində 10 ildən artıq işləməyiblərsə, belə sertifikatı ala bilmirlər- Natalya Yamşikova sertifikatlaşma ilə çətinlikləri izah edir.  

Mütəxəssislər kədərlənirlər ki, demək olar ki, bütün məktəb həkimlərin profilaktika sahəsində kifayət qədər bilikləri yoxdur , baxmayaraq ki, məhz profilaktika onların iş həcminin 90% qədər təşkil edir. Fizioligiya və psixofiziologiya üzrə baza biliklərindən başqa, məktəb həkimin həmçinin kommunal qiqiyena, otaqların planlaşdırılması və mikroiqlim şəraiti üzrə, su təchizatı və qida qiiqyenası üzrə hazırlığı olmalıdır, o cümlədən də ona görə ki , müasir ümumtəhsil müəssisələrində, həzm orqanları tərəfindən yaranmış , atopik dermatitlərdən əziyyət çəkən çox sayda allerqik-uşaqlar var. Bu həm də ümumtəhsil müəssisələrinə həm cərrah, həm mamacalıq hazırlığı ilə düşən tibb bacıları üçün də aktualdır, hansılar ki müəyyən müddət böyüklər üçün stasionarda işləyiblər. Əlbəttə, belə bilik və bacarıq dəsti , ümumtəhsil müəssisəsində işin profilaktik istiqamətliliyinə çox uyğun deyil, lakin güclü kard aclığından seçim yoxdur, həm də bir çox tibb məktəblərində pediatrik kafedraları sadəcə yoxdur. 

İtirilən növ Konsepsiyada  təklif olunan  — məktəb  təbabətinin  vəziyyətini daha davamlı etməyə imkan verən  tədbirlərin ancaq  bir  hissəsidir. Hələ ki kadr çatışmamazlığın və məktəbdə işləyən həkimlərin  kifayət qədər hazırlıq səviyyətlərin  mənfi  nəticələrini  polilinik pediatriya  biraz əvəz edir, lakin o məktəb təbabətini tamamilə əvəz edə bilmir.

Çünki   OMS proqramların  çərçivəsində  profilaktik  xidmətlər terapevtik və reabilitasiya tədbirlədən 1,5-2 dəfə az qiymətləndirilir – RTEA  ictmai sağlamlıq ETİ-nin  baş elmi əməkdaşı Leonid Çiçerin bəhs edir. Sahə  həkimləri  məktəb  həkimlərini  və uşaq bağçaların həkimlərini əvəz edə  bilməzlər. Onların funksiyaları müxtəlifdir  və əvəz olunmur. İndiyə qədər biz hələ ki  əks  tendensiyanı  izləyirik. Məktəb həkimlərinin sayı sürətlə azalır. Bu peşə nüfuzlu deyil, populyar deyil  və  maaşı  azdır. Bu o demək  deyil  ki, o tezliklə tam itəcək? O zaman russiyaların cavan nəslinin sağlamlığına kim cavab verəcək?  

  Sahə  pediatrların  məqsədi , ilk növbədə sağlamlaşdırmaq  yox, müalicə etməkdir, üstəlik  profilaktika  -onların yaxşı  bildiyi iş deyil  və  onun maaş haqqı çox azdır. Həkimlərin özləri etiraf edilrər ki, profilaktika  onlara sərf etmir. 

Uşaq   o cümlədən ixtisaslaşdırılmış,   təhsil  müəssisələrində  tibbi  məntəqələrin yəşkilinə tələblər 

  Məktəbəqədər  təhsil  müəssisələrində (MTM), məktəblərdə, internat -  məktəblərdə tibbi  fəaliyyətinin  əsas   məqsədləri –uşaqların  sağlamlıqlarının müdafiəsi və möhkəmləndirilməsidir. MTM və məktəblərdə  tibbi  təminatı .  müəssisənin öz  ştatında olan  tibbi  personal  və  ya  uşaq  müəssisəsinin xidmət  ərazisində yerləşdiyi  mülaicə-profilaktik müəssisənin mütəxəssisləri ( müqavilə ilə)  yerinə yetirə bilər. 

”Ayrı-ayrı   fəaliyyət  növlərinin   lisenzləşdirilməsi  haqqında”  08.08.2001-ci il  tarixli  128-ФЗ № -li   Federal  Qanuna əsasən, tibbi  fəaliyyət, o cümlədən təhsil  müəssisələrində, lisenziləşdirilməlidir. Lisenziya  verilməsinin  mütləq  şərti -  sanitar-epidemioloji qayda və normativlərə  uyğunluğu  haqqında sanitar epidem rəylərinin  olmasıdır.  

Təhsil  müəssisələrin  tibbi  məntəqələrinə  sanitar epidem rəylərinin  verilməsi zamanı, Buryatiya   Respubikası üzrə Rospotrebnadzor İdarəsi güvvədə  olan sanitar qanunvericiliyini rəhbər tutur. Tibbi  yardımın göstərilməsi üçün otaqların arxitektur-plan  həllinə, tərkibinə, sahəsinə, daxili  işləməsinə tələbləri  aşağıdakı normativ  sənədlər nizamlayır  :Məktəbəqədər  təhsil  müəssisələrinin  məktəblərində  iş rejiminin   quruluşuna,  mahiyyətinə və  təşkilinəsanitar-epidemioloji  tələblər”  SanPiN  2.4.1.1249-03 

  “ Ümumtəhsil müəssisələrində təlim şəraitinə  qiqiyenik tələblər (əlavələr  və  dəyişiliklərlə ) ”  SanPiN2.4.2.1178-02  

 “ Xəstəxanaların, doğğum evlərin və digər  müalicə stasionarların  yerləşməsinə ;təchiz edilməsinə  və istismarına  qiqiyenik tələblər (əlavələr  və  dəyişiliklərlə ) ”  SanPiN 2.1.3.1375-03

” Yetim  uşaqları üçün və  valideyn  himayəsi olmayan uşaqlar üçün uşaq evlərində və internat-məktəblərində  iş rejiminin   quruluşuna,  mahiyyətinə və  təşkilinə qiqiyenik tələblər”  SP2.4.990-00

Fiziki və əqli inkişafda çatışmamazlıqları olan uşaqlar üçün  xüsusi ümumtəhsil  internat-məktəblərin  quruluşunun, təchiz edilməsinin, saxlanılmasının  sanitar qaydaları № 4076-86 от 06.03.1986 və digərləri

Otaqların  tərkibi və sahələri .

Tibbi  təyinatlı yerlərin  arxitektur-planlı həlli tibbi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi  üçün, sanitar-qiqiyenik. eridemiyaya qarşı  rejiminin  riayət olunması üçün  və həmçinin  tibb işçilərinin optimal iş şəraitlərinin  yaradılması üçün  lazımı şərait yaratmalıdır. Otaqların strukturu və  planı  və ya  təmiz və  çirkli tavanların onların çarpazlaşması  mümkünlüyünü istisna etməlidir. Sanitar qaydaların tələbləri  həm eyni tip üzrə tikilmiş müəssisələrə , həm  köməkçi otaqlarda  yerləşdirilmiş müəssisələtə aiddir.

Eyni layihə üzrə tikilmiş  uşaq məktəbəqədər müəssisələrində  aşağıdakı tibb otaqları olmalıdır: :

-pediatr kabineti ( otağı)  (sahəsi  12 kv. m. ),

- prosedur  otağı  (sahəsi 8 kv.m. ),

- MÜM  tutumundan asılı olaraq, qəbul otağından ( sahəsi 4 kv. m-dən  6 kv. m. qədər ), palatadan( sahəsi 4 kv. m-dən  12  kv. m. qədər )   və dezinfeksiya vasitələrinin  hazırlanması üçün yer ilə sanitar qovşağı (sahəsi  6 kv. m. ).

Həkim otağının  dəhlizdən sərbəst  girişi olmalıdır və o,   iki infeksiya xəstəsi üçün az olmayan xəstələr üçün  layihələndirilən, izolyator palatası ilə   yanaşı  yerləşməlidir. İzolyatora  qəbul otağı, palatalar və sanitar qovşağı  daxildir. İzolyatorun palataları  ancaq təcrid edilmiş  yerlərdə  yerləşdirirlər. Həkim otağını və ya  prosedur kabinetini izolyator kimi istifadə etmək  qadağandır. Kifayət qədər sahə olanda, MÜM tibb  blokunda , SanPin 2.4.1.1249-03( Əlavə 17) rəhbər tutaraq,  fizioterapevt  otağı  qururlar. 

Köhnə layihələr üzrə tikilmiş və  ya  köməkçi otaqlarda yerləşdirilmiş  uşaq məktəbəqədər müəssisələrində . tinbbi otaqdan və  təcridxanadan təşkil olunan  tibb məntəqəsinin  qurulması  yolveriləndir. 

Eyni  layihə üzrə tikilmiş ümumtəhsil müəssisəsnə  aşağıdakı otaqlar  daxil olunmalıdır:

- həkim otağı   (sahəsi  14 kv.m.aşağı  olmamalıdır.);

- stomatoloqun  otağı ( sahəsi 12  kv.m.);

- prosedur otağı (sahəsi 14 kv.m.);

- psixoloq  otağı  (sahəsi 10 kv.m.). Tibb  məntəqəsinin nəzdində  ayrı sanitar qovşağı  tikmək lazımdır. 

Köməkçi otaqlarda  yerləşən  tibb  məntəqəsinin tərkibinə həkim otağı  və prosedur otağı  daxil olmalıdır. 

Ixtisaslaşdırılmış ümumtəhsil müəssisələrinə tələblər: 

Ixtisaslaşdırılmış məktəbəqədər  təhsil müəssisələrində (görmə, eşitmə, qamət pozuntusu olan,  nevroloji  patoloqiyası  və s uşaqlar üçün korreksiya MTM), QEYD edilmiş otaqlqrdan  əlavə, müəssisinın ixtisas  istiqamətindən  asılı olaraq, həkim-müətxəssis otaqları  da yerləşdirirlər (oftalmoloq, nevropatoloq, cərrah-travmatoloq və s.).

Xüsusi  ümumtəhsil   internat-məktəblərdə  tibb məntəqəsi  ancaq sağlamlaşdırıcı-profilaktik tədbirlərin təşkili   üçün  deyil, həmçinin müalicəvi korreksiya-bərpa işinin həyata keçirilməsi üçün  də  nəzərdə tutulub, bu  da  geniş otaq tərkibini tələb edir( müəssisinın ixtisas  istiqamətinə uyğun). Bundan əlavə, əsas defektlə yanaşı gedən  xəstəliklərin  müxtəlifliyini  nəzərə alaraq, internat-məktəblərində  ümumi tipli  internat-məktəbləri ndə ilə müqayisədə b ir sıra əlavə tibb otaqlarını  və xüsusi avadanlıq  da  nəzərə almaq  lazımdır( 06.3.1986-cı il tarixli 4076-86 № -li Sanitar qaydalarına əlavə).:1 .Bütün   xüsusi  ümumtəhsil   internat-məktəblərində  :

- bütün tələbələr üçün  işiqla müalicə ilə fizioterapevtik otağı və görmə qabiliyyətinin və  dayaq-hərəkət aparatın pozuntusu olan tələbələr üçün isə-su ilə müalicə  otağı  ;

müalicəvi fiziki tərbiyə otağı və ya zalı;  

- loqoped otağı.;

2. dayaq-hərəkət aparat  zədəsi olan  uşaqlar üçün nternat-məktələrdə:  

- MBT, nevropatoloq, ortoped, protezləşdimə  həkim otağı, 

- qips  otağı;

-  protezlərin  və ayaqqabı təmir emalatxanası  

- əmək  terapiyası, parafinlə müalicə, ozokerit- və hidroterapia otaqları  ;

3. əqli cəhətdən geridə qalan uşaqlar üçün internat-məktəblərində- psixiatr otağı  ;

4.eşitmə  qabiliyyətində  pozuntusu  olan   şagirdlər  üçün, nitq pozuntusu olan uşaqlar   üçün- audiometrik kabina  ilə otolarinqoloq otağı və  eşitmə qabiliyyətinin  inkişafı və tələffüzün formalaşdırılması üzrə fərdi iş üçün otaq.    

5. görmə qabiliyyətində  pozuntusu olan  şagirdlər  üçün   internat-məktəblərində- oftalmoloqiya otağı, qalan görmə qabiliyyətinin  inkişafı, qorunması və korreksiyasının  optik vasitələr kabineti.

Su təchizatı və işıqlandırma .

Bütün  tibb  otaqlarında  isti və  soyuq su  çəkmə ilə, qarışdırıcı  cihazla  təchiz edilmiş  əlüzyuyanlar  olmalıdır.

Tibbi alətlər istifadə olunan stomatoloq otağında və  digər otaqlarda bir neçə dəfə istifadə olunan  alətlərin təmizlənməsi üçün əlavə əl-üzyuyan  qurmaq lazımdır. 

Əlüzyuyanların və ya  istismarı divar  və  arakəsmələrin mümkün  nəmlənməsi ilə bağlı  avadanlığın qurulma yerlərində , onların   işlənməsini   şirələnmiş plitə   və ya digər  nəmliyə  davamlı materiallarla,   döşəmədən 1,6 m hündürlükdə   və  avadanlıqdan   və cihazlardan,  hər tərəfdən 20 sm  artıq  endə  həyata keçirmək lazımdır.    

   Təhsil müəssisələrin  tibb otaqların təbii  işıqlandırması olmalıdır.  Süni işıqlandırma( ümumi və yerli), işıq mənbəyi, lampa növü  sənədlərə uyğun qəbul olunmalıdır. Uşaq  müayinəsi  üçün həkim  otağında  qurulmuş divar və ya əldə aparılan çıraqlar  ola bilər.   Tibb otaqların havasının zərərsizləşdirilməsi üçün, müəyyən  olunmuş qaydada  istifadəsinə  icazə verilmiş  şüalandırıcılarla , ultrabənövşəyi  bakteresid  şüa  istifadə  edilir.Otaqların  daxili  işlənməsi. 

Daxili  işlənmə üçün materiallar,   müalicəvi-profilaktik müəssisələrdə  istifadəsinə müəyyən  olunmuş qaydada  icazə verilmiş   materiallar olmalıdır  və onlar tibbi otaqların  funksional təyinatına  uyğun istifadə olunmalıdır. Divarların, döşəmələrin, tavanın səthləri- hamar, nəm təmizlik  üçün asan  olmalıdır və  yuyucu və dezinfeksiya  vasitələrin  təsirinə davamlı olmalıdır. Prosedur, peyvənd  kabinetlərində   və nəm iş  rejimi olan digər  otaqlarda  divarları,  bütün  hündürlüyə   şirələnmiş  plitə  və ya  digər nəmliyə davamlı materiallarla  üzləmək lazımdır. Tibbi təyinatlı otaqların  daxili işlənməsi üçün  divar kağızlarını, DSP panellərini istifadə etmək yolverilmədir. 

Döşəmənin üzlənməsi üçün  su keçirməyən materialları istifadə etmək lazımdır.. Müalicə müəssisələrində  döşəmənin  üzü hamar , defektsiz- deşiksiz, çatsız və s. olmalıdır, təməlinə sıx  vurulmuş  olmalıdır, yuyucu və dezinfeksiya  vasitələrin  təsirinə davamlı olmalıdır. linoleum  üzləmələrindən istifadə zamanı- divarların yanında linoleumun kənarlarını, divar və döşəmə  arasında  sıx  bərkidilmiş    plintusların  altına  gətirirlər. 

Asma tavanın istifadəsi yolveriləndir. Bu zaman  belə tavanların  materialları  səthin qermetikliyini, hamarlığını və  onların nəm  təmizlənməsini və dezinfeksiysını  təmin etməlidir. Nəm rejimlə  otaqlarda tavanları suya davamlı rənglərə boyayırlar v və ya   nəmliyə davamlı  materiallardan  edirlər. 

Tibbi otaqlarda istifadə  edilən  mebel hamar olmalıdır.  Onu yuyucu və dezinfeksiya  və medikamentoz  vasitələrin  təsirinə davamlı materiallardan hazırlayırlar. 0 0

Şərhlər

Oxşar xəbərlər