HEYDƏR ƏLİYEV ŞƏXSİYYƏTİNİN FENOMENOLOGİYASI
1-05-2023, 00:30
11 911

HEYDƏR ƏLİYEV ŞƏXSİYYƏTİNİN FENOMENOLOGİYASI

TehsilForumu.Az təqdim edir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri öz siyasətinin prioritetləri kimi ölkədə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun strateji məqsədini əks etdirən dünyəvi, hüquqi dövlət quruculuğunu irəli sürmüşdür. Ümummilli liderimizin hərtərəfli təşviq etdiyi və inkişaf etdirdiyi, Azərbaycan xalqının uzun illər səbirsizliklə gözlədiyi, bütün tarixi inkişafı ilə mümkün qədər yaxınlaşdırdığı söz və vicdan azadlığı həyatımıza təzə şəfalı nəfəs verdi. onun bir çox neqativ, indiyədək məlum olmayan, həll olunmamış problemlərini işıqlandırmış, onların həlli və aradan qaldırılması yollarını göstərmiş, bizi daha müdrik və tələbkar etmiş ilk növbədə özümüzə qarşı dözümlülük və dözümlülüyü öyrətmiş, harmoniya mühitinin yaradılmasına töhfə vermişdir.
Heydər Əliyev haqqında tükənməz danışmaq olar, bu, həqiqətən də genişmiqyaslı istedadların fenomenal şəxsiyyətidir. O, özünəməxsus keyfiyyətlərə - siyasi bəsirətə, tarixi təcrübəyə, strateq və mütəfəkkir müdrikliyinə malik idi.
Hər bir xalqa, hər bir dövlətə öz ətrafında ilhamlı fəaliyyət, inkişaf, pozitiv, ruhlandırıcı enerji və Vətən sevgisi və sədaqət aurası yarada, soydaşlarını böyük qələbələrə, uğurlara ruhlandıra bilən lider lazımdır. Məhz əsas, həlledici tarixi mərhələlərdə vətənə xüsusi ehtiyac duyulan şəxsiyyətlər - ağıllı və güclü, onu bəlalardan xilas edib, yeni nailiyyətlərə diriltməyə qadirdir. Yaradan - Heydər Əliyevin siyasi əqidəsini və həyat məqsədini yəqin ki, beləcə vahid ümumi konsepsiya ilə xarakterizə etmək olar. Hər birimiz öz vətənini, xalqını sevirik. Amma Heydər Əliyev vətənini, xalqını özünəməxsus şəkildə sevirdi. O, bütün müdrikliyini, enerjisini, iradəsini, inamını, məhəbbətini doğma respublikasına qoyaraq, sanki ürəyində, düşüncəsində, ruhunda Azərbaycanla qovuşmuşdu. Beləliklə, o, xalqının qədim tarixinə, orijinal mədəniyyətinə arxalanaraq, onun taleyini təyin edərək, yüksəklərə qaldırdı.
Böyük məqsədlər olmasa, böyük işlər də olmaz. Layiqli insanlar olmasa, görkəmli liderlər də olmaz. Dünya
Heydər Əliyev kimi görkəmli şəxsiyyətləri az tanıyır. O, Azərbaycan tarixində və bütün dünya siyasətində dərin iz qoyub.
Siyasi fəaliyyət təkcə xoşbəxt bir çağırış deyil, eyni zamanda, zamanın vədləri üçün böyük məsuliyyətdir.
Xalqı, Vətəni qarşısında yüksək vəzifə və missiya Heydər Əliyevin bütün həyatının leytmotivini təşkil etmişdir. Heydər Əliyev dühası Azərbaycan Respublikasının yeniləşməsi üçün aydın kurs və üslub müəyyən edərək, XX əsrin sonlarının tarixi dövründə dönüş nöqtəsini inkişafda və quruculuqda əlamətdar bir mərhələ kimi qeyd etməklə yanaşı, həm də dövlətimizin inkişafı üçün yüksək məsuliyyətlə çıxış etmişdir. zaman və gələcək. Onun adı xalqımızın, tarixi inkişafının, mənəvi irsinin sonsuzluğunun əsl simvoluna çevrilmişdir.
Əsl Vətənpərvər olan Heydər Əliyev Vətənə, xalqa məhəbbət, vətəndaşlıq ideyaları, humanizm, yüksək mənəviyyat və mədəniyyət nümunəsi idi. Onun bütün həyat fəaliyyəti yüksək Patriot konsepsiyasının təcəssümü idi. O, insani və peşəkar keyfiyyətlərinə görə qeyri-adi İnsan və Vətəndaş, xalqının layiqli nümayəndəsi, Böyük Azərbaycanlı idi.
Qəzet məqaləsinin imkanları dahi Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafındakı nəhəng xidmətlərinin
təsvirinin yalnız kiçik bir hissəsidir. O, ömrünün hər saatını, hər dəqiqəsini Azərbaycana xidmətə həsr etmiş, həmişə yeganə məqsəd, yeganə ideya – respublikanı firavan və firavan, Azərbaycan xalqını isə xoşbəxt, öz sərvətlərinin əsl sahibi görmək uğrunda mübarizə aparmışdır. Heydər Əliyev bunun arzusunda idi, ömrünü buna həsr etmişdir. Bütün tarixi mərhələlərdə ümummilli liderimizin həyatının leytmotivini balanslaşdırılmış siyasi qərarlar, uzaqgörən strategiya və taktika, Vətənə fədakar məhəbbəti səciyyələndirən məqsəd və vəzifələrin miqyası təşkil etmişdir.
Ulu öndərin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi ilk dövr milli mənlik şüurunun oyanışı, tarixi köklərə qayıdışla səciyyələnir. Böyük şəxsiyyət sovet dövrünün bütün ideoloji-siyasi əngəllərini dəf edərək Azərbaycan xalqının milli inkişafı konsepsiyasını irəli sürmüş, ictimai şüurda qorxu hissini aradan qaldırmış, cəmiyyəti bütün sahələrdə gələcək mənəvi və iqtisadi yüksəlişə ruhlandırmışdır. . Bir sözlə, ulu öndər şüurda inqilabi dönüş yaratdı.
1969-1982-ci illərdə Azərbaycan inkişaf etmiş aqrar-sənaye respublikasına çevrildi.Həqiqətən də Heydər Əliyev şəxsiyyəti, onun Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşmasında və qlobal proseslərin sabitləşməsində, Qafqazda və bütün postsovet məkanında sülhün hökm sürməsində əvəzsiz xidmətləri ictimai-siyasi və mədəni həyatın taleyüklü hadisəsinə çevrildi.
14 il ərzində 250-dən çox zavod, fabrik, istehsal sahələri tikilib istifadəyə verilmişdir. Respublikanın milli gəlirinin ümumi həcmi 2,5 dəfə artmışdır. Azərbaycan gəncliyinin on mindən çox nümayəndəsi keçmiş SSRİ-nin qabaqcıl ali məktəblərində təhsil almağa göndərilmişdi. Bu gün onların əksəriyyəti müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının, elminin, təhsilinin inkişafında, dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edirlər.
Həmin illərdə Heydər Əliyevin bilavasitə tapşırığı və rəhbərliyi ilə Azərbaycanda memarlıq abidələri bərpa edilmiş, görkəmli şair və yazıçıların yubileyləri keçirilmiş, tarixi şəxsiyyətlərə, xalq qəhrəmanlarına abidələr ucaldılmış, milli irsimizi təbliğ edən filmlər çəkilmişdir.
O dövrdə ulu öndərin ən böyük xidmətlərindən biri də milli hərbi kadrların hazırlanması sahəsində qəbul etdiyi tarixi qərarlar və bunun nəticəsində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması olmuşdur. Keçmiş SSRİ-nin ən qabaqcıl ali hərbi məktəblərinə və hərbi akademiyalarına yüzlərlə azərbaycanlı gəncin təhsil almağa göndərilməsi müstəqil dövlət quruculuğu yolunda atılan mühüm addımlardan biri idi. Bu kadr potensialı dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli silahlı qüvvələrin zabit heyətinin formalaşmasında müstəsna rol oynamışdır.
1969-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə bütün SSRİ-də rus dili əsas və rəsmi dil idi.
Böyük şücaət və siyasi müdriklik nümayiş etdirən xalqımızın dahi oğlu Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda Azərbaycan dilində çıxış edərək ana dilimizə, milli dəyərlərimizə bağlılığını dilə gətirib.
Azərbaycan milli ideyasının - azərbaycançılığın carçısı və ölməz yaradıcısı, ümummilli liderimiz
Azərbaycan millətinin xilaskarı kimi tarixə əbədi olaraq yazılacaqdır. Məhz o, tarixin müxtəlif dövrlərində
Azərbaycan xalqının soyqırımı, soydaşlarımızın deportasiyası, Rusiya və Ermənistanın ekspansionist siyasəti ilə bağlı dəhşətli faktları ictimaiyyətə çatdırmaq və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq kimi tarixi missiyanı daşıyır. eləcə də Azərbaycan millətinin gücü və rəngi olan insanların haqsız yerə unudulmuş adlarını dünyaya tanıtmaq. Əslində, onun rəhbərliyi ilə müəyyən edilmiş çoxsaylı yeni arxiv və digər tarixi materiallar əsasında tarixçilər Azərbaycanın taleyi, görkəmli ictimai-siyasi xadimlərimiz, elm və mədəniyyət nümayəndələrimiz haqqında tarixi həqiqətlərin bərpası istiqamətində çoxşaxəli tədqiqat işlərinə başlamışlar; Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi və tarixi-fəlsəfi fikri sahəsində, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsirinin sintezində böyük əsərlər yazılmışdır.
Çətin tarixi dövrlərdə respublikaya rəhbərlik edən Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın siyasi
strategiyası işlənib hazırlanmış, respublikamızın tarixinin ən son dövrü, formalaşmaqda olan bazar iqtisadiyyatının ən mühüm aspektləri, sosial-iqtisadi inkişafın ən mühüm aspektləri ilə bağlı elmi əsərlər yaradılmışdır. həyatı, milli mədəniyyəti, ekologiyası, Dağlıq Qarabağla bağlı dramatik hadisələr işıqlandırıldı. Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk əlamətlərinin formalaşması, ölkəmizdə suverenliyin və demokratiyanın əldə edilməsinin genişmiqyaslı konsepsiyası, etnik qrupların və milli azlıqların ahəngdar inkişafı ətraflı əsaslandırılmış, Azərbaycan Respublikasının dünyadakı yeri və rolu geniş şəkildə əsaslandırılmışdır. icma müəyyən edilmişdir. Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə təşkil olunmuş bu işləri təkcə 1980-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərinin çətin dövrü üçün deyil, respublikanın çoxəsrlik tarixi kontekstində proqram-tarixi adlandırmaq olar. bütöv. Heydər Əliyevin “Müstəqillik əbədidir” çoxcildliyi hamımız üçün əvəzsiz dərslikdir.
Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin Bakıda Şəhidlər Xiyabanının yaradılması haqqında nə qədər böyük ehtiram və ehtiram hissi ilə sərəncam verdiyini xalq heç vaxt unutmayacaq. Azərbaycanın Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın İslam dəyərlərinə, milli dəyərlərin qorunmasına dərin ehtiramından xəbər verən belə nümunələr. və mənəvi dəyərlər, bir sıra İslami məscid və ziyarətgahların, eləcə də qeyri-islam məbədlərinin daha da bərpası və yenidən qurulması üçün təlim layihələri. Və suveren və demokratik Azərbaycanda dinə, dini dəyərlərə münasibətdə baş verən bütün bu əsaslı dəyişikliklər fonunda islamşünaslığın, dinşünaslığın, İslamın pedaqoji elmdə rolunun aktual problemlərinə dair namizədlik və doktorluq dissertasiyaları yazılmağa. və müasir beynəlxalq aləmdə İslamın rolu müdafiə olunmağa başlandı. Və bu gün Azərbaycan haqlı olaraq dini tolerantlığın mərkəzi və multikulturalizm mərkəzi hesab olunur.
Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq konqreslər, dini tolerantlıq və mədəniyyətlərarası dialoq məsələlərinə dair forumlar, bütün dinlərin mənəvi və dini liderlərinin görüşləri buna sübutdur.
Heydər Əliyevin sayəsində biz milli ideya və milli kimlik, millətin mədəniyyəti kimi mühüm əsas
anlayışları yeni tərzdə dərk etməyə başladıq. Azərbaycançılığın dirçəlişi, Azərbaycan xalqının mənlik şüurunun oyanması, milli inkişafımızın müasir tarix mərhələsində əsl məqsəd və məna ilə işıqlandırılması reallaşdı. Onun ölməz ideyaları və əməlləri sayəsində aydın oldu ki, azərbaycançılığa düzgün münasibət bütövlükdə bizim varlığımızı müəyyən etməli, cəmiyyətdə, ölkə vətəndaşlarının dünyagörüşündə aparıcı rol oynamalıdır. Heydər Əliyevin nitq və nitqlərində formalaşdırdığı Azərbaycan milli-dövlət ideologiyası konsepsiyası yeni Azərbaycan quruculuğu, Azərbaycan xalqının milli azadlıq və dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi nailiyyətlərin müdafiəsi, dövlət müstəqilliyinin bərpası kimi strateji kursun əsasını təşkil etmişdir. ziyalıların, bütün sosial təbəqələrin nümayəndələrinin əməli fəaliyyəti üçün ideoloji baza, xalqınıza dəstək verən lider üçün etibarlı bünövrədir.
Onun müdrik və uzaqgörən rəhbərliyi ilə Azərbaycan öz dövlətçiliyinə, Konstitusiyasına sahib oldu, müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan yeni ictimai münasibətlər sistemi qurmağa, özəlləşdirmə prosesini həyata keçirməyə, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə başladı. Bu, əlbəttə ki, asan yol deyildi, eyni zamanda, irəliyə doğru böyük bir addım idi. Prioritet istiqamət dünya sivilizasiyasının dəyərlərinə əsaslanan hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət quruculuğu idi. Azərbaycan Respublikasının milli özünütəminatına yiyələnməsində, müstəqilliyin dünyada tanınmasında, dünya birliyinə inteqrasiyasında Heydər Əliyevin müstəsna rolu göz qabağındadır. Milli Ordu quruculuğunun əsasları qoyuldu, müqavilə imzalandı. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında atəşkəs əldə edilib. Bir çox sənaye müəssisələri, ilk növbədə neft, energetika və kimya sənayesi ilə bağlı olanlar canlanmağa başladı..
Ölkəmizdə ədalət, azadlıq və insan hüquqları, Azərbaycan xalqının ümumbəşəri dəyərlərə sadiqliyi, digər xalqlarla dostluq və sülh prinsipləri əsasında birgə yaşaması prioritet istiqamətlər kimi elan edilir.
Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyi üzərində günəş kimi doğmuş Heydər Əliyevin adı müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Bu parlaq şəxsiyyət bütün mənalı həyatını canından çox sevən doğma xalqına həsr etmişdir. Bu qiymətli ömrün hər anı, hər günü Vətənə, xalqa sədaqətlə xidmət nümunəsidir.


Həsənov Etibar Zülfüqar
Ucar rayon Rafiq Abbasov adına Lək kənd 1 nömrəli tam orta məktəb140 25

Şərhlər

Oxşar xəbərlər