Müasir Azərbaycanın Qurucusu və Memarı
1-05-2023, 00:47
1 106

Müasir Azərbaycanın Qurucusu və Memarı

TehsilForumu.Az təqdim edir.

Bu gün öl inkişaf dövrünü yaşayan, dünyada nümunavi dövlat kimi tanınan Azerbaycan hazırkı marhalaya asan yolla çatmayıb. Zaman ötdükca, ölkamizda gedan böyük dövlat quruculuğu prosesi öz samaralj naticalarini verdikca Azarbaycanın zangin va şarafli inkşaf yolunun mahiwati yaxşı dark edilir. Bu dövra ölkamizin, xalqımızın, dövlatçiiiyimizin keçdiyi yola nazar saldıqda har bir Azerbaycan vatandaşı bu yolu uğurlu, şarafli va galacaya çox böyük ümidlar yaradan bir yol kimi görür. Müstaqillik yolumuz ümumilli lider Heydar aliyevin parlaq zekasının, onun Azerbaycan torpağına, Azerbaycan insanına olan sevgisinin tazahürü kimi meydana çıxdl. Azarbaycanın mövcudluğunun qorunub saxlanması, inkşafı, ölkamizda sabitlik va hamrayliyin tamin olunması bilavasite xalqımızın ümümmilli lideri Heydar aliyevin adl ila bağlıdır. Bali, ulu öndar Heydar âliyevin Azerbaycan xalqı va dövlati qarşısındakl misilsiz xidmatlarinin mahiyyatini daha yaxşl anlamaq üçün onun faaliyyatinin müxtalif dövrlarina nazar salmaq lazımdır. jik növbada, ümummilli lider Heydar eliyevin respublikamıza rahbarlik etdiyi 1969-1982-ci illarda gördüyü işler xüsusi ahamiyyat kaşb edir. Azerbaycan 1969-cu iladak müxtalif iqtisadi problemlarla qarşl-qarşıya idi; sanaye, kand tassarrüfatı va digar sahalarda tanazzül müşahide edilirdi. Azarbaycan İttifaq miqyasında ayrı-ayrı sahaların inkşafdinamikasına göre sonuncu yerlarda qararlaşmışdl. Bu, kifayet qadar potensiala sahib Olan Azerbaycan üçün olduqca menfi gösterici idi. 1969-cu ilda Heydar aliyev respublikamn rahbari tayin edildikdan sonra bütün sahalarda hayata keçirilan islahatlar, görülen tadbirlar respublikarmzın inkişafını temin etdi. Qısa müddatda Azerbaycan İttifaq saviyyasinda sanaye istehsaljnın artım süratine göre ilk yerde qararlaşdl, maşınqawrma, metallurgiya va digar sahalarda da aharniwatli jralilayişlar qeyda alındı, Sanaye sahasinin inkşaf etdirilmasi aqrar sektorunun da taraqqisina imkan verdi. Hayata keçirilan tadbirlarjn fonunda kand tassarrüfatl sanaye tamali üzerinda inkşaf etdirildi va istehsal olunan mahsulların orta illik hacmi mütemadi olaraq artırıldı. Artıq 1982-ci ilde kand tassarrüfatj mahsulların istehsal hacmi ilk dövrlarla müqayisada 6 defa artırılmışdl ki, bu da aqrar sektorun inkşafı yönünda hayata keçirilan siyasetin samaraliliyindan xabar verirdi.
Hayata keçirilan islahatlar sahasinda tahsil va sahiyya sektorlarında, neft sahasinda inkşaf tempi alda edildi. Ümumiyyatla, ulu önder Heydar atiyevin rahbarlik etdiyi 1969-1982-ci iller arzinda reşPUblikamızın regionları da daxil olmaqla bütün şaharlarinda tarixi inkişaf baş verdi. Bu inkişaf ölkanin ham iqtisadi, ham da sosial- madeni sferasını ahate edirdi. Bütövlükda, Baki şaharinin millilaşmasi, paytaxtımızda onlarla sanaye müassisalarinin yaradılması, mikrorayonların va yeni qasabalarin salınması, kandlarin abadlaşdırılması, ganclarin işle tamin edilmesi va kadr kimi İxtisaslaşdırılması va s. masalalar Heydar aliyevin faaliyyatinin asas istiqamatlari idi. Bütövlükda, ölkamizin inkşafi namina görülen geniş miqyasll tadbirlara dair çoxsayll faktlar şadalamaq olan Hamin dövrda milli-siyasi müstavida görülan işlar da inkişaf va hamrayliliyimizin tamin olunması baxımından
CamScanner ile tarandı
etdiyi dövrda hayata keçirilan islahatlar va görülen tadbirlar sayasinda respubljkamız süratle inkişaf edarak SSRİ miqyasında xüsusi çakiya malik olan respublikaya çevrildi.
Bütün bunlar müasir müstaqil Azarbaycanın inkşafının asası- fundamenti oldu. Azarbaycanın müstaqilliyinin ilk illarinda yaşadığı facialarin, çatinliklarin qarşısının alına bilmesinin asas sababi ölkada xalqın etimad basladiyi, insanları arxasınca apara bilan, öz torpağına, xalqına sonsuz mahabbati, sadaqati olan bir insanın, Heydar âliyevin rahbarlikda olmaması idi. Hamin dövrda Azerbaycan ham da müstaqilliyini itirmak tahlükasi ila üzlaşmişdi, ölkada vatandaş qarşıdurması yaranmışdır. Na yaxşı ki, hamin dövrda xalqımızı düşdüyü bu çetinlikler va facialardan xilas edacak dahi şaxsiyyat Heydar aliyev var idi.
Ümummilli lider Heydar âliyev o zaman ölkani tamamila mahv olmaqdan xilas etdi. Ulu öndar Heydar aliyevin xalqımız va dövlatçiliyimiz qarşısındakı misilsiz xidmatlarindan biri da ümumxalq partiyası olan Yeni Azarbaycan Partiyasının yaradılmasıdır. YAP ötan asrin 80-ci illerinin sonu- 90-cı illerin avvallarinda ölkamizda meydana çıxan mürakkab siyasi situasiyanın daxili mantiqindan, zamanın taxirasalınmaz talabindan ireli galarak Azarbaycan xalqının arzu va istaklarjnin ifadaçisi kimi yaranan partiyadır. Prezident İlham âliyevin sarancamı ila 2023-cü ilin "Heydar aıjyev İli " elan edildi. Dahi şaxsiyyatin 100 illik yubileyi ham ölkamizda, ham da Azarbaycanın hüdudlarından kanarda böyük tantana ila qeyd edilacak. Bütün bunlar isa qadirbilan xalqımızın azarbaycanlı olması ila hamişe qürur duyan, "Ömrümün qalan hissesini da xalqıma bağışlayıram " deyarak siyasat meydanına atılan, xalqı va dövlatinin xiiası, onun galacayi üçün misilsiz işlar hayata keçiran ulu öndar Heydar âliyev şaxsiyyatina derin ehtjramdır.

Hörmətlə: Genca şahar 21 nömrali tam orta maktəbin tarix müallimi Yusubova Aysel Canpolad qızı 

75 8

Şərhlər

Oxşar xəbərlər